RSS

1. คำนำ

Blog  เพื่อการเรียนการสอน  เรื่อง Blog รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง22201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อเสริมประกอบการเรียนการสอน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง อินเทอร์เน็ต  และการใช้งาน  อีกประการหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียน  เป็นการฝึกให้นักเรียนหาความรู้ด้วยตนเอง  สร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดใน Blog  เพื่อการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  คำชี้แจงการใช้บทเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  จุดประสงค์การเรียนรู้  การนำเข้าสู่บทเรียน   การสอน  การสรุป การฝึกฝน  การนำไปใช้  แบบทดสอบหลังเรียน  เกณฑ์การวัดผล/การส่งงาน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม Blog  เพื่อการเรียนการสอนนี้  เมื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วจะช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอนได้มาก  และใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพอำนวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้  ที่สำคัญช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง

สุภาพร   จิตตรง

         

 

พิมพ์ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: