RSS

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นม.6

      

         คำอธิบายรายวิชา

        ง 43102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                                  เวลา  40  ชั่วโมง จำนวน 0.5  หน่วยกิต

 

        อธิบายหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  วิธีการดูแลรักษาทำความสะอาด  จัด ตกแต่งบ้านและโรงเรียน  วิธีเลือกใช้และดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  กระบวนการดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า ความหมายและประโยชน์ของการเก็บอาหาร  กระบวนการในการเก็บอาหาร  หลักการเก็บอาหาร  วิธีการเก็บอาหาร  ความหมายและความสำคัญของการถนอมและแปรรูปอาหาร  วิธีการแปรรูปอาหาร  ความหมายและความสำคัญของการปลูกพืช  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช  การใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืช  ความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช  ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พืช  ความหมายและความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์  แนวทางการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์  คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์  อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  จุดดีจุดเด่นของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  อภิปรายแนวทางทางเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  อธิบายความสำคัญในงานช่าง  ทักษะในงานช่าง  วิธีการติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน  อธิบายความหมาย  คุณค่า  และประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  แนวทางการสร้างรายได้จากงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  อธิบายการดำเนินการทางธุรกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  ธุรกิจไอซีทีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  อภิปรายแนวทางการเข้าสู่อาชีพที่สนใจ  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  แนวทางการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  และประสบการณ์ในอาชีพ

                เลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส  สถานที่  ฤดูกาล  รูปร่าง  และ

สีผิว  ฝึกปฏิบัติดูแลรักษา  ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า  จัด ตกแต่งห้องต่าง ๆ ในบ้านและจัดและตกแต่งสวนในโรงเรียนทำความสะอาดโรงเรียน  ตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนสั้นและกางเกงลำลอง  ดัดแปลงเสื้อผ้าที่เก่าและชำรุด  เก็บรักษาและถนอมอาหาร  ปลูกพืชไม่ใช้ดินและทำสารชีวภาพจากพืชสมุนไพร  ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการแบ่งและแยก  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  แบ่งกลุ่มร่วมกันเลี้ยงไก่พื้นเมือง  สำรวจวัสดุต่าง ๆ  ในบ้านของตนเอง  แล้วเสนอแนวทางการจัดการโดยนำหลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้  ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้และถ่ายทอดเป็นภาพฉายหรือสร้างแบบจำลองโดยใช้ซอฟต์แวร์  ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป  ติดตั้งประกอบ  ซ่อมแซมเครื่องมือ  เครื่องใช้  สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน  ประดิษฐ์มาลัยตุ้มสอดลายชายเดียว  ถาดใบตองกลีบกุหลาบ  ผอบฟักทองแกะสลัก  แบ่งกลุ่มร่วมกันจัดทำแผนธุรกิจที่สนใจ  เขียนจดหมายสมัครงาน  ประวัติย่อ  จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมในการทำงาน  และฝึกใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

                เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

Advertisements
 

พิมพ์ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: