RSS

ประวัติเจ้าของเว็บไซต์

waew22

ชื่อ-นามสกุล      นางสุภาพร  จิตตรง

วัน-เดือน-ปีเกิด   ๐๖  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๕

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๘ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา______________จากโรงเรียนบ้านดอนสบเปือ
พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา__________จากโรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”
พ.ศ.๒๕๔๗ จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู_____จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๔๙ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎตรดิตถ์
พ.ศ.๒๕๕๐ การศึกษาอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ_______จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๕๕ จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา_______________มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ
รับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๐  ที่โรงเรียนบ้านสบปืน  ต.ห้วยโก๋น  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
ปีพ.ศ.๒๕๕๓ – ปัจจุบันรับราชการ  ตำแหน่งครู  ที่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  ต.พระธาตุ  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

 

รางวัลภาคภูมิใจ

 

ที่ วัน/เดือน/ปี รางวัล จากหน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง
วันที่๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗ เกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี ๒๕๕๗ (ปีที่ ๓)ประเภทครูผู้สอน สพฐ. สคล. สสส.  คุรุสภา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิยาลัย  ภาคีเครือข่าย
เกียรติบัตร
วันที่๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗ “ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ”

ประจำปี ๒๕๕๖

 

สกสค.ประจำจังหวัดน่าน เกียรติบัตร จากสกสค.ประจำจังหวัดน่าน
วันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๕๖ ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๕๖
วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)

ปี ๒๕๕๕  ระดับชาติ  เหรียญทอง  อันดับที่ ๔ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับขยายโอกาส

ทางการศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ด้านวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

ลงวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๖

วันที่  ๑๗-๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)

ปี ๒๕๕๕  ระดับภาคเหนือ เหรียญทอง อันดับที่ ๒ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับขยายโอกาส

ทางการศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ด้านวิชาการ

 

 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่  ๐๒๗๔/๒๕๕๕

ที่ วัน/เดือน/ปี รางวัล จากหน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง
วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ ๑เหรียญเงิน     กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (โปรแกรม Paint)  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่  สพฐ. ค.ม. ๑๗๓๑/๒๕๕๕

วันที่ ๒๑–๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ ๑ กิจกรรม  เหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (โปรแกรม Paint)  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่  ค-พศ-๒๐๙-(ช๕๕)-๘๗๓๓/๒๕๕๕

วันที่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๕ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ ๑ เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (โปรแกรม Paint)  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต

น่านเหนือ

ระดับ จ.น่าน เกียรติบัตรสหวิทยาเขตน่านเหนือ
เลขที่ ๓๒๒๙/๒๕๕๕

เกียรติบัตรสหวิทยาเขตน่านเหนือ
เลขที่ ๓๒๒๘/๒๕๕๕

 

วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

 

 

คุรุสภา เกียรติบัตรคุรุสภา
ที่ วัน/เดือน/ปี รางวัล จากหน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง
๑๐ วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๕ รางวัลครูรักการอ่านดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

(แพร่-น่าน)

เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

เลขที่  นท๑๑ /๑๐ /๒๕๕๕

๑๑ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ ๒  ที่ปรึกษาผลงานชุดเดรส  ลดโลกร้อนโครงการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัตมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จัดโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดน่าน   ประจำปี  ๒๕๕๕

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดน่าน

เกียรติบัตรสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดน่าน

๑๒ วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ที่ปรึกษาผลงานชุดรับแขกยางรถยนต์  โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัตมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จัดโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดน่าน   ประจำปี  ๒๕๕๕

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดน่าน

เกียรติบัตรสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดน่าน

ที่ วัน/เดือน/ปี รางวัล จากหน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง
๑๓ วันที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  การประกวดการผลิตพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนา

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สหวิทยาเขตน่านเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

(แพร่-น่าน)

เกียรติบัตรสหวิทยาเขตน่านเหนือ

เลขที่ ๑๐๓๑/๒๕๕๔

๑๔ วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔ รางวัลครูดีในดวงใจ ชาวพระธาตุ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
จ.น่าน
เกียรติบัตรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
๑๕ ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค  การประกวด แสงแดด : สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต

โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมกับบริษัทบางจาก

เกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

โฆษณา
 

One response to “ประวัติเจ้าของเว็บไซต์

  1. krujanpen

    ธันวาคม 2, 2014 at 2:52 pm

    สวัสดีค่ะ ต้องการขอแลกลิ๊งค์กับครูสุภาพรค่ะ ดิฉันได้ทำลิ๊งค์มาที่บล็อกของครูแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
    ครูจันทร์เพ็ญ คำชนะ http://krujanpen.wordpress.com

     

ส่งความเห็นที่ krujanpen ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: